CICarePlus head
CI Care Plus
ประกันภัยโรคร้ายแรง
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
  • เจอ จ่าย จบ ตรวจพบ จ่ายเต็มทุนทันที
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยคงที่ทุกปี เบี้ยไม่เพิ่มตามอายุ
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
CICarePlus detail

1.ผู้เอาประกันภัยมีอายุแรกเข้าระหว่าง 10 - 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
2.เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
3.กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น
4.ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5.ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) ไม่คุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
6.ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเลือกซื้อได้ตามแผนประกันภัยหลักเท่านั้น

1.การตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงภายในระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ
2.โรคติดต่อไวรัส HIV โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) กลุ่มอาการเอดส์สัมพันธ์ (ARC) หรือโรคติดเชื้อแทรกซ้อน (Secondary Infection) และ/หรือ มะเร็งบางชนิดที่พบเมื่อเกิดอาการของ HIV AIDS หรือ ARC
3.ภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร