Drone head
Drone Insurance
ประกันภัยโดรน
  • ประกันโดรนคุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
  • ประกันโดรนคุ้มครองกรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  • การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
  • บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน

Drone detail

1.ข้อเสนอนี้คุ้มครองโดรนที่จำหน่ายใหม่เท่านั้น โดยกำหนดระยะเวลาซื้อประกันภัยภายใน 2 เดือนหลังจากวันที่ทำการซื้อ (อิงจากใบเสร็จรับเงิน)
2.ข้อเสนอนี้ใช้สำหรับโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
3.จำนวนผู้บังคับโดรนจะต้องไม่เกิน 4 คนต่ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 1 ลำ และต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตเท่านั้น
4.แผนประกันภัย Mini และ Mini+ ใช้สำหรับโดรนยี่ห้อ DJI รุ่น Mavic Mini ,Mavic Mini2, Mini SE, Mavic Air2 และ X8 Mini เท่านั้น

1.ความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย สงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน
2.ความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งเกิดจากการสืบเนื่องจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
3.ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
4.ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

1.รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
ดาวน์โหลดใบสมัคร