FreeCovidVaccine head FreeCovidVaccine head
ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัย โดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.1.ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
1.2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
1.3.ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

1.ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 - 99 ปี ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
2.ผู้รับสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 180 วัน ผ่านทาง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้
3.สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
4.การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากอาการแพ้หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA)
5.การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) ที่มีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6.เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ  จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.