Drone head
แฮปปี้ 4 ขา
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว
  • คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
  • ครอบคลุมค่ารักษา เห็บ หมัด และโรคผิวหนัง
  • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
  • ค่าจัดการงานศพ

HappyPet detail

1.สุนัข หรือ แมว ต้องไม่เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี
2.มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
3.มีเอกสารการฉีดวัคซีน
-สำหรับสุนัข (ไข้หัดสุนัข, หวัดและหลอดลมอักเสบ, เลปโตสโปโรซีส หรือโรคฉี่หนู่, ลำไส้อักเสบ และตับอักเสบ)
-สำหรับแมว (ไข้หัดแมว, ไข้หวัดแมว และพิษสุนัขบ้า

1.การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ
2.การเสียชีวิตหรือรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลารอคอย 60 วัน)
3.การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition) ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคกรรมพันธ์ โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
4.การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดสารอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
5.การเสียชีวิต การบาดเจ็บที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

1.รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2.สามารถซื้อกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
ดาวน์โหลดใบสมัคร