VCare head
V-Care
ประกันแพ้วัคซีน COVID-19
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 95 บาท
  • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
  • รับเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีนอนโรงพยาบาลจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 3,000 บาท/วัน
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
HealthCare detail

การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หมายถึง
1.ภาวะโคม่า (Coma)
ทั้งนี้ ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัย โดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.1.ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
1.2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
1.3.ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)
2.ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure)
ทั้งนี้ ภาวะสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure) หมายถึง การที่สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
3.ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
ทั้งนี้ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต และ/หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้
3.1.โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End – Stage Lung Disease) หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.จำเป็นต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยข้อบ่งชี้ของการให้ออกซิเจนคือแรงดันออกซิเจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ
2.มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตรอย่างต่อเนื่องกันในระยะเวลานานกว่า 2 เดือน
3.2.โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4 (Cardiomyopathy, Cardiac Impairment Functional Class 4)
หมายถึง การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) ที่มีความผิดปกติของหัวใจหรือความบกพร่องทางกายที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันใดๆได้เลย เนื่องจากมีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยแม้ในขณะพัก (ระดับ 4 ตาม New York Heart Association (NYHA) Classification of Cardiac Impairment)
3.3.ตับวาย (Chronic Liver Disease or End-Stage Liver Disease or Liver Failure)
หมายถึง อาการตับวายระยะสุดท้าย ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมีอาการดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.ดีซ่านอย่างถาวร
2.ท้องมาน (Ascites)
3.เกิดพยาธิสภาพทางสมอง (Encephalopathy) หรือ กลุ่มอาการไตวายอันเป็นผลมาจากตับวาย (Hepatorenal Syndrome)
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง โรคตับที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา (Alcoholic Cirrhosis) การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) หรือการใช้สารเสพติด

1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี ค.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี ค.ศ. เกิด)
2.ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
4.ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
5.ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

1.ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
2.ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกอาณาเขตประเทศไทย
3.ไม่คุ้มครอง ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4.ไม่คุ้มครอง ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA)
5.ข้อยกเว้นอื่นๆเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

1.รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
ดาวน์โหลดใบสมัคร