compul head
พ.ร.บ.
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหมายความถึงการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฏหมายเพื่อความคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายบุคคลของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ”คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ( พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติฯขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองดังนี้

compul detail

1.สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2.ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
3.ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
4.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

1.ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดจากภัยก่อการร้าย สงคราม การรุกราน การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
2.การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
3.การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
4.การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
5.การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

1.รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้