group head
แบบกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม ในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้เอาประกันภัยประสบกับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามแผนประกันภัย