นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่มีกำรให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัท
โดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ
ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
โดยการปรับปรุงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์แห่งนี้
2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ฟอลคอนประกันภัยมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ
ของบริษัทโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะให้ความ
สำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของของข้อมูลที่จัดเก็บ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นแก่การให้
บริการ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการกรอก
ผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ จะถือว่า ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ
สำหรับผู้เยี่ยมชมทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้หมายความว่า ท่านได้ยอมรับข้อตกลง
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจจะขอให้ผู้ใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือจัดเก็บเพิ่มเติม กรณีที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีอื่น ๆ
ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณี
ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหน่วยงานที่มีอำนาจศาล หรือตัวแทนทางกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยใช้ความระมัดระวังและ
เปิดเผยเท่าที่จำเป็น
ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างให้หน่วยงานอื่นดำเนินการบางส่วนแทน หรือดำเนินงานในนามบริษัท (Outsourcing) และการดำเนิน
การดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ตลอดจนถึงห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้นอกเหนือ
จากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทหรือภายใต้วัตถุประสงค์การจ้าง
5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย
การใช้ การแปลง การแก้ไขหรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต
6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งต่อบริษัททั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน ทั้งนี้หากระบบบริการใดมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน
ดำเนินการ
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอข้างต้นผู้ควบคุมข้อมูลของบริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุผลให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบอีกทั้งบอกกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิในการโต้แย้งการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวโดยเจ้าของข้อมูลมี
สิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการลบ แก้ไข ปรับปรุงหรือทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์โดยบริษัทจะดำเนินการบันทึกหลักฐาน
คำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
7. การใช้งานและการบันทึกข้อมูล
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัทอาจจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สืบเนื่องมาจาก
การเข้าใช้เว็บไซต์แห่งนี้ของท่านเพิ่มด้วยโดยการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) เป็นต้นว่า หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิด
ของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลา
ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้
การติดต่อกับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน )
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 037 9888
อีเมล fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107535000419